top
Brugere online: 15
Print side E-mail side 

Den lille teoribog


 

Du har ansvaret for at motorcyklen er i forsvarlig stand, at det er sikkert at køre på den.

Styreapparatet

 • Styret skal være mindst 55 cm bredt

 • Styr og håndtag skal sidde fast

 • Håndtagene må ikke være lavere end sædet og max. 30 cm over sædehøjden

 • Ved fuldt udslag af styret til begge sider, må der ikke være mislyde og hænderne må ikke komme i klemme

 • Ved fuldt udslag af styret, må der ikke forekomme ”træghed”, hverken konstant eller punktvis

 • Forhjulet skal præcist følge styrets bevægelser, altså være korrekt sammenspændt.

 • Der må IKKE være slør noget sted i styretøjet! Er der slør, er det uforsvarligt at køre på motorcyklen.

 • Styreapparatet må ikke på grund af udstyr eller andet hindres i sin bevægelse og skal kunne drejes let og hurtigt uden mislyde eller punktvis træghed.

Håndbremsen (Forbremsen)

 • Bremsen er en hydraulisk skivebremse

 • Bremsegrebet skal være intakt, må ikke være bøjet eller forsøgt rettet efter et fald

 • Der skal være en mindre frigang og håndtaget må max. trækkes 2/3 ind, og må ikke synke yderligere, så kan det være tegn på utæthed

 • I beholderen til bremsevæske skal væskestanden være mellem min. og max. mærker

 • Ingen utætheder og bremseslanger og –rør skal være ubeskadigede og må ikke komme i klemme noget sted

 • Bremsekaliber skal sidde ”løs”. Den er ”flydende ophængt” og justere sig selv, alt efter sliddet på bremseklodserne

 • Når bremseklodser bliver slidt, kan det ses ved at bremsevæskestanden i beholderen synke

Fobremsen (Bagbremsen):

 • Bremsen er en mekanisk tromlebremse

 • Bremsepedalen skal have en skridsikker overflade, enten med rillet overflade eller gummibelægning og sidde fast

 • Bremsepedalen skal have en mindre frigang, den bør højst kunne trædes 2- 3 cm ned til bremsepunktet og må ikke bringe foden i en ubekvem stilling. 

 • Foden må ved en fuldbremsning ikke komme i en ubekvem stilling, så skal bremsen justeres

 • Indeksmærke må ikke overskrides, så skal bremsen justeres eller repareres

 • Bremserør og bremseslanger skal være ubeskadigede og må ikke kunne klemmes mod dele af motorcyklen.

Lygter, reflekser og horn

 • Alle lygter og reflekser skal være hele og rene, og alle lygter skal kunne lyse.

 • Fjernlys: oplyse vejen mindst 100 meter, hvidt/gulligt

 • Positionslys: skal kunne ses 300 meter væk 

 • Nummerplade lys: oplyse nummerpladen så den kan aflæses fra 20 meter

 • Reflekser røde, må ikke være trekantet

 • Stoplygter skal give væsentlig kraftigere lys end baglygter. 

 • Blinklygterne skal blinke med gult lys, der tydeligt kan ses i sollys og blinke 60-120 gange   pr. minut

 •  Lygter i et lygtepar skal have ens farve og lysstyrke. 

 • Hornet skal have en klar, konstant tone.

 •  Nærlys: oplyse vejen mindst 30 meter, må ikke blænde, falde 1%, hvidt/gulligt

Motor og udstødningssystem samt transmission

 • Motoren må ikke udvikle unødig røg og støj.

 • Motoren må ikke være tilsølet af udsivende olie.

 • Udstødningssystemet skal være tæt og sidde fast.

 • Motorolie skal være påfyldt i tilstrækkelig mængde, bedømt efter instruktionsbogens anvisninger.

 • Kæden skal være smurt og må ikke være rusten. 

 • Kæden eller tandremmen skal have en tilpas stramhed. Den skal normalt kunne bevæges 1-2 cm op og ned midt mellem tandhjulet på gearkassen og baghjulet  afhængigt af fabrikat).

Bærende dele

 • Hjulfælge skal være ubeskadigede. 

 • Hjuleger skal være hele, tilstrækkelig spændt og til stede i fuldt antal. 

 • Hjullejer og aksler skal være tilstrækkeligt spændt og uden slør. 

 • Dæk skal have mindst 1 mm dybde i hovedmønstret, eventuelt bedømt ved slidindikatorer.

 • Støddæmpere skal være virksomme (bedømt ved, at motorcyklens forparti eller bagparti efter en kraftig nedtrykning løfter sig og falder til ro med det samme). Justerbare støddæmpere skal være korrekt indstillet.

Passagerer

 • Passager skal instrueres i at følge med føreren i sving
 • Holde om føreren, eller holde i de monterede håndtag til passager

 • Læne sig tilbage under bremsning

 • Læne sig frem under acceleration

 • Passagerer skal benytte godkendt hjelm hvis de er fyldt 5 år

 • Passagerer skal være mindst 135 CM høje og skal kunne benytte fodhvilerne

Når barnet er 135 cm højt eller derover, må det sidde på det almindelige passagersæde på motorcyklen.

Børn under 5 år må ikke transporteres på en almindelig tohjulet motorcykel.

Børn fra fem år og opefter skal have styrthjelm på og sidde på et særligt barnesæde. Barnesædet skal sikre, at fødder ikke kan komme ind i hjulet og at barnet ikke kan falde af, selvom det falder i søvn. Der skal være en rygstøtte på min. 25 cm og fodhvilere. Barnet må ikke spændes fast med sele eller lign.

I sidevogn

Børn må – uanset alder - gerne være med i sidevogn, hvis de er spændt fast. Indtil børn er 135 cm højt, skal de være fastspændt i godkendt udstyr, der passer til højde og vægt. Det kan f.eks. være en barnestol eller selepude.

Det er ikke et krav, at børn skal bruge styrthjelm, når de er spændt fast med sele. Men de må selvfølgelig gerne bruge den, hvilket Rådet for Sikker Trafik anbefaler.

Hvis der ikke er sele i sidevognen, må børn under 5 år ikke køre med. Børn fra 5 år og opefter må gerne køre med i sidevognen, hvis der ikke er sele, men så skal de have styrthjelm på.

Minimumskrav

Reglerne for børn på motorcykel er minimumskrav. Som fører skal du altid vurdere, om kørslen er forsvarlig. Du må ikke medtage passagerer "i et sådant antal eller anbragt på en sådan måde, at der kan opstå fare for dem selv eller andre"

Påhængskøretøj

Påhængskøretøjet må med eller uden læs ikke overstige:

a) en længde på 2,5 m og

b) en bredde på 1,0 m.

  • Motorcyklen En motorcykel må kun sammenkobles med påhængskøretøjer, som motorcyklen er godkendt til at måtte sammenkobles med.
  • Påhængskøretøjets tilkoblingsanordning skal passe til motorcyklens tilkoblingsanordning.
  • En motorcykel må kun være forsynet med tilkoblingsanordninger efter fabrikantens forskrifter.
  • En motorcykel skal godkendes ved syn med hvert enkelt påhængskøretøj samt anmeldes til registrering.
  • En motorcykel må tilkobles én påhængsvogn eller ét påhængsredskab


   

  Generelle hastigheder

  • 50 km/t Indenfor tættere bebygget område
  • 80 km/t Udenfor tættere bebygget område
  • 80 km/t Motortrafikvej
  • 130 km/t Motorvej

  Spiritus:

  Højst tilladte promillegrænse 0,5 promille

  • 0,5 – 1,2 promille = betinget frakendelse
  • Over 1,2 promille = ubetinget frakendelse
  • 0,8 – 2,0 promille = stor bøde Over 2,0
  • promille = fængsel

  Man kan dog også straffes ved kørsel med en promille under 0,5!

  Advarselstrekant

  Ved havari eller motorstop hvor motorcyklen holder til fare og ulempe for færdslen, skal man straks opsætte en advarselstrekant i vejkanten. På almindelige veje mindst 50 meter før motorcyklen og på motorveje mindst 100 meter før motorcylen.          

  Politiets tegn

  Risikoforhold ved vejene

  • Vejens omgivelser: Bebyggelsen langs vejen, dens art og tæthed eller bevoksning f.eks. skov, åbne marker moseområder, strand osv. 
  • Vejens udstyr eller standard: f.eks. kørebanens bredde og belægning, afstribning, belysning, cykelsti, fortov og signaler. 
  • Vejens forløb: Over bakker, jernbaneoverkørsler, gennem sving, vejkryds, rundkørsler, vejindsnævringer osv. 
  • Vejens brug: Trafikkens tæthed og særlige art, der ofte hænger sammen med bestemte mål på vejen, skoler, togstation, indkøbscenter, sportsplads eller lignende. 
  • Vejens type: eller klassificering som motorvej, motortrafikvej, over- eller underordnet vej eller trafiksaneret vej, som det fremgår af afmærkning med færdselstavler eller kørebanestriber.          

  Vigepligter

  Ubetinget vigepligt

  Hold tilbage for al færdsel fra både højre og venstre:

  • Udkørsel fra parkeringsplads. 
  • Udkørsel fra ejendom eller grundstykke. 
  • Udkørsel fra tankstation eller lignende. 
  • Udkørsel fra en klart underordnet vej, f.eks. markvej, sti eller lignende. 
  • Udkørsel fra en vej der skærer over fortov, cykelsti eller rabat, hvor rabatten er tydeligt hævet over kørebanens niveau.         

  Højre vigepligt

  • Hold tilbage for trafik fra højre og se om trafikanter der kommer fra venstre, kan og vil holde tilbage.
  • Man har højrevigepligt, hvis der ikke ved skiltning eller anden afmærkning er bestemt andet.         

  Standsning og parkering

  Parkeringsregler for MC

  Som udgangspunkt gælder der de samme parkeringsregler for motorcykler, som for alle andre motorkøretøjer.

  Kender man ikke parkeringsreglerne i sin kommune, eller skal man parkere sin motorcykel i en anden kommune, er det en god ide at læse om parkeringsreglerne på de respektive kommuners hjemmeside.

  Hvad er en standsning

  Enhver hensætning af motorcyklen med eller uden fører i højst 3 minutter. Det regnes ikke for standsning i færdselslovens forstand, hvis man er nødt til at holde stille i tæt trafik eller som led i en manøvre i øvrigt.      

  Hvad er en parkering

  Enhver hensætning af motorcyklen med eller uden fører i mindst 3 minutter. Det regnes dog ikke for parkering i færdselslovens forstand, hvis man holder stille i mere end 3 minutter for at sætte passagerer af eller tage passagerer med i bilen eller for at læsse gods af eller på.

     

  Forbud mod standsning og parkering

  • På gangsti, cykelsti, midterrabat, helleanlæg, spærreflade eller lignende og i almindelighed fortov.
  • I venstre side af vejen – bortset fra mindre befærdede veje og veje med ensrettet færdsel. 
  • Nærmere end 5 meter fra en spærrelinies begyndelse ved vejkryds.
  • I vejkryds eller nærmere end 10 meter fra den nærmeste kant på den tværgående kørebane eller cykelsti. 
  • Ved siden af en spærrelinie, hvis afstanden mellem motorcyklen og spærrelinien er mindre end 3 meter, og der ikke er punkteret linie til højre for spærrelinien. 
  • På fodgængerfelt eller nærmere end 5 meter før felt. 
  • På en jernbaneoverkørsel eller anden overkørsel. 
  • I viadukt eller tunnel. 
  • I krybespor. På eller i nærheden af en bakketop. 
  • Ved eller i vejsving med nedsat oversigt. 
  • Ved udkørsel fra cykelsti eller nærmere end 5 meter før udkørslen. 
  • På en måde, så bilen dækker færdselstavler eller signaler. 
  • Ved gul ubrudt kantstensafmærkning. 
  • Ved busholdeplads 12 meter før og 12 meter efter skiltet, eller ved gul kantlinie. 
  • På taxiholdeplads.

  Forbud mod parkering

  • Foran ind- og udkørsler til ejendomme eller således, at til- og frakørsel bliver vanskelig. 
  • Ved siden af et andet køretøj, der holder i vejkanten, - bortset fra to-hjulet cykel og knallert eller motorcykel uden sidevogn. 
  • Nærmere end 30 meter fra en jernbaneoverkørsel. 
  • Så tæt på et andet køretøj, at man ikke kan komme hen til det, eller det ikke kan køres væk fra stedet. 
  • Ved færdselstavlen parkering forbudt. 
  • På en hovedvej udenfor tættere bebygget område. 
  • Ved punkteret gul kantstensafmærkning.

  Vognbaneskift og sammenfletning 

  Sammenfletning

  Ved sammenfletning skal du være særlig opmærksom på:

  • Bagfrakommende
  • Kørebanestriber
  • Vejens forløb

  Vognbaneskift

  Ved vognbaneskift skal du være særlig opmærksom på:

  • Bagfrakommende
  • Kørebanestriber
  • Vejens forløb

  Overhalingsforbud

  Man skal normalt overhale andre kørende til venstre. Kørende, der forbereder et venstresving eller er ved at svinge til venstre, skal overhales til højre, altså indenom.

  Det er forbudt at overhale i vejkryds, medmindre:

  • Der er flere baner i samme færdselsretning. 
  • Man overhaler til højre forbi et køretøj, der svinger til venstre. 
  • Krydset er reguleret af lyssignal eller politi. 
  • Den krydsende færdsel har ubetinget vigepligt. 
  • Vær opmærksom på, at det ikke altid er nok, at kun en enkelt af disse betingelser er til stede.

  Det er forbudt at overhale foran eller på en jernbaneoverkørsel.

  Man må kun overhale på en bakke eller i et vejsving, hvor oversigten er nedsat, hvis der er mindst to vognbaner, hvor modkørende ikke må komme.
  Det almindelige forbud mod overhaling i kryds, på bakke og i sving gælder ikke overhaling af to-hjulede cykler og to-hjulede ikke registreringspligtige knallerter.
  På en vej med 3 vognbaner må man ikke bruge banen yderst til venstre, medmindre færdslen er ensrettet i alle vognbaner.
   

  Kørsel i mørke

  Vær særlig opmærksom på:

  • Blænd ned fra fjernlys til nærlys: - 200-300 meter før modkørende bil eller motorcykel. - 100-150 meter før modkørende cyklist eller fodgænger.
  • Husk før nedblænding at nedsætte hastigheden så den tilpasses den nye synslængde. Ved møde med modkørende på smal vej er højst forsvarlig hastighed 40 km/t